گواهی امضاء یا عکس و کپی برابر اصل مدارک برای استرالیا

در این صفحه میخوانید

خلاصه
گواهی امضاء
گواهی عکس
تصدیق و برابر با اصل مدارک

خلاصه

در پروسه مهاجرت به استرالیا، بسیاری از متقاضیان نیاز به کپی برابر اصل مدارک و یا گواهی امضاء خواهند داشت. کپی برابر اصل و گواهی امضاء باید توسط افرادی انجام شود که اداره مهاجرت یا سازمانهای ذیربط دیگر آنها را تایید کرده باشند.

وکلای مهاجرت استرالیا که عضو سازمان مارا هستند، جزو افراد مورد تایید اداره مهاجرت استرالیا برای انجام بسیاری از موارد دفتری هستند.

توجه داشته باشید که طبق قوانین استرالیا، مترجم ناتی حق انجام هیچ یک از موارد مذکور را ندارد.

بازگشت به فهرست

گواهی امضاء

منظور از گواهی امضاء، تصدیق هویت و امضاء یک شخص است. شخصی که میخواهد امضاءش گواهی شود باید به صورت حضوری به یکی از افراد تعیین شده برای گواهی امضاء مراجعه کند. در زمان مراجعه حضوری، متقاضی باید در حضور فرد ذیصلاح، مدرک مربوطه را امضاء کند و وظیفه فرد مسئول هم، اطمینان از هویت متقاضی و انطباق امضاء با پاسپورت است.

اداره مهاجرت استرالیا و همینطور بعضی از سازمانهای ارزیابی مهارت استرالیا ممکن است از متقاضیان بخواهند که امضاء آنها گواهی شود. به طور مثال،‌افرادی که بعنوان شاهد برای ویزای ازدواج استرالیا شهادت میدهند، باید گواهی امضاء انجام دهند.

طبق قوانین استرالیا، وکیل رسمی مهاجرت (عضو سازمان مارا) یکی از افراد مجاز برای انجام گواهی امضاء برای تمام سازمانها و ادارات استرالیایی است. در این راستا، متقاضیان مهاجرت به استرالیا میتوانند از خدمات گواهی امضاء توسط وکیل مهاجرت مستقر در این دفتر حقوقی استفاده کنند.
بازگشت به فهرست

گواهی عکس

پروسه گواهی عکس هم تقریبا شبیه گواهی امضاء‌ است. متقاضی باید به صورت حضوری به یکی از افراد تعیین شده مراجعه کنند و فرد ذیصلاح باید بعد از اطمینان از صحت عکس متقاضی، عکس را پشت نویسی و امضاء کند.
بازگشت به فهرست

تصدیق و برابر با اصل مدارک

در پروسه درخواست ویزا یا ارزیابی مهارت، ممکن است اداره مهاجرت یا بعضی از سازمانهای ارزیابی مهارت در استرالیا از متقاضی درخواست کنند که مدارک فارسی یا انگلیسی برابر با اصل شوند.

توجه داشته باشید که هیچ کدام از مراجع استرالیایی، کپی برابر با اصل مترجم ناتی یا دادگستری را به تنهایی به رسمیت نمیشناسند و مترجم فقط در حالتی میتواند مدارک را کپی برابر اصل کند که عنوانی قابل قبول غیر از عنوان مترجم هم داشته باشد.

لیست افرادی که مجاز به انجام برابر با اصل هستند نسبت به سازمان مربوطه متغیر است ولی برای ارائه مدارک به اداره مهاجرت و اکثر سازمانهای ارزیابی مهارت استرالیا، وکیل رسمی مهاجرت استرالیا (عضو سازمان مارا) اجازه تصدیق مدارک را دارد.

برای کپی برابر با اصل مدارک، باید موارد زیر درج شوند:

  • جمله Certified True Copy
  • نام، عنوان و تلفن شخص ذیصلاح
  • تاریخ تصدیق مدرک
  • امضاء شخص ذیصلاح

به طور مثال،‌ تصدیق مدارک در این دفتر با درج موارد زیر انجام میشود:

Certified True Copy

Matin Amirshahi

Registered Migration Agent

MARN 1685110

Telephone: +982122705217

Date:

Signature:

بازگشت به فهرست

فرم ارزیابی رایگان مهاجرت به استرالیا