مهاجرت کاری به استرالیا و امتیازبندی ویزای کار | ویزای ۱۸۹، ۱۹۰و ۴۹۱

مقدمه مهاجرت کاری به استرالیا یکی از متداولترین راهها برای اخذ اقامت استرالیاست. سیستم گزینشی متقاضیان مهاجرت به استرالیا بر مبنای امتیاز است و برای سه نوع ویزای اصلی کار استرالیا، متقاضی نیاز به داشتن حداقل ۶۵ امتیاز دارد. برای ویزاهای مهارت استرالیا، متقاضی باید شاغل به حرفه ای باشد که در لیست مشاغل مورد … ادامه خواندن مهاجرت کاری به استرالیا و امتیازبندی ویزای کار | ویزای ۱۸۹، ۱۹۰و ۴۹۱